نطق اضطراری در روز حادثه تروریستی در مجلس

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید