دستگیری فردی که پرچم داعش را نصب کرده بود

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید